Algemene voorwaarden van:

Festilook (www.Festilook.nl)

Correspondentieadres :
Wouter Hollemanplein 24
5616 JW Eindhoven
Nederland

KvK nummer: 63622890
BTW nummer: NL149804969B01
E-mailadres: info@festilook.nl

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Artikel 3. Overeenkomsten
 • Artikel 4. Prijzen
 • Artikel 5. Betalingen
 • Artikel 6. Levering
 • Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 8. Ruilen/Retouren
 • Artikel 9. Klachten
 • Artikel 10. Annuleren
 • Artikel 11. Herroepen
 • Artikel 12. Bestellingen/Communicatie
 • Artikel 13. Overmacht
 • Artikel 14. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
 • Vragen, Klachten, Opmerkingen

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Festilook.nl is een online winkel in vintage kleding, schoenen en accessoires, welke via www.festilook.nl bezocht kan worden.

1.2 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via Festilook.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.festilook.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Festilook.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW. BTW bedragen worden niet apart vermeld.  

4.2 Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.3 Festilook.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant  een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk via:

a) iDEAL: Als u gebruik maakt van internetbankieren dan kunt u direct met iDEAL betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een pinbetaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDEAL. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal.

b) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma - vrij m.u.v. zon-en feestdagen) na orderdatum door Festilook.nl te zijn ontvangen. Mocht het echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode, dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel na overleg langer voor u vasthouden.

5.2 Betalingstermijn. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Twee dagen voordat deze termijn verstreken is ontvangt u een  e-mail met een reminder voor betaling. Bij geen bericht of betaling zal Festilook.nl de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.

5.3 De klant geeft Festilook.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Festilook.nl.

Betalingen verricht via iDEAL verlopen via de internetkassa van Mollie.

ARTIKEL 6. LEVERING

6.1 Festilook.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Festilook.nl echter niet verplicht.

6.2 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden.

6.3 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van geleverde producten gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres.

ARTIKEL 8. RUILEN OF RETOURNEREN VAN ARTIKELEN

8.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen. Wij stellen het wel op prijs om de reden te weten, zodat wij onze service nog meer kunnen verbeteren.

8.2 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3 Festilook.nl accepteert uitsluitend ruilingen/retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

8.4 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.5 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8.6 Indien de Consument de artikelen per post retour stuurt, zal uw retourzending na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de ruiling exclusief de betaalde verzendkosten, storten wij binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

ARTIKEL 9. KLACHTEN

9.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v.  een e-mail te sturen aan info@Festilook.nl. Vermeld s.v.p. het bestelnummer.

ARTIKEL 10. ANNULERING VAN UW BESTELLING

U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen, zie artikel 8.

Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering. Dit kan per e-mail: info@Festilook.nl . Vermeld s.v.p. uw bestelnummer .

Elk vintage item is uniek - wij hebben dus maar 1 exemplaar - en is na uw bestelling exclusief voor u gereserveerd, na uw annulering kunnen wij het artikel direct weer vrijgeven voor verkoop en staat het niet onnodig op SOLD/Gereserveerd.

ARTIKEL 11. HERROEPEN

11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling van nieuwe artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag zonder verzendkosten gerestitueerd te krijgen. Festilook.nl stelt het op prijs als de reden van herroeping wordt benoemd, zodat wij onze service kunnen verbeteren.

11.2 Uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag (minus de kosten voor verzending van en naar Festilook.nl) uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst retourzending door Festilook.nl plaats.

11.3 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat er niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 of 9 van onze voorwaarden.

ARTIKEL 12. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Festilook.nl, dan wel tussen Festilook.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen de klant en Festilook.nl, is Festilook.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Festilook.nl.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

Festilook.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat Festilook.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

VRAGEN, KLACHTEN EN OPMERKINGEN

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, per e-mail contact met ons op.